projecten

Odifiks • STEM academie

Tijdens het schooljaar 2016 - 17 slaan we de handen in elkaar met de Odisee hogeschool om onze eigen STEM-academie  (http://www.stem-academie.be/) op te richten. Dit doen we onder de naam Odifiks-cluBXL (http://odifiks.odisee.be/). Een STEM-academie is vergelijkbaar met de muziekschool, maar i.p.v muziek zijn de kinderen in de vrije tijd bezig zijn met wetenschap, techniek en wiskunde. (STEM staat voor Science, Technologie, Engineering and Math)

De Odifiks-cluBXL zal specifiek gericht zijn op onze leerlingen uit het 3e, 4e en 5e leerjaar. 
Op de woensdagnamiddagen van maart 2017 (8, 15, 22, en 29) vinden deze workshops van 2 uur plaats in onze school. 

Tijdens de workshops worden de kinderen (± 20) begeleid door 5 studenten van de bachelor Lager Onderwijs. De kinderen worden, via een dialogische aanpak, aangemoedigd om na te denken, te experimenteren, op zoek te gaan naar het juiste materiaal of de beste manier om iets in elkaar te steken. In die dialogische aanpak nemen de begeleidende studenten een socratische houding aan. Ze gaan, door vragen te stellen aan de kinderen, samen met de kinderen op zoek naar een oplossing voor een probleem (eerder dan te zeggen hoe het moet). Het is dus een zeer talige aanpak die in het bijzonder interessant is voor kinderen met een andere thuistaal. Er is immers tijd om na te denken over een antwoord en om gedachten te formuleren.

Dit project kadert in een breder visie binnen Odisee waarin we willen inzetten op community service learning. De studenten krijgen de kans om wat ze leren in de lessen toe te passen in een echte situatie (of om nieuwe zaken aan deze ervaring te koppelen), de kinderen krijgen de kans om ook eens buiten de klas met STEM aan de slag te gaan.

 

Mobile Music Playground • 5e lj

MOBILE MUSIC PLAYGROUND © & ROOTED IN BRUSSELS

C’EST QUOI? DE LA MUSIQUE, CLASSIQUE MEME© Patrick de Clerck 2016

Concerten voor alle kinderen van het Brussels gewest in alle gemeenschapscentra van Brussel, zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige kant. Na een inloopperiode een frequentie van 30 concerten op jaarbasis.

Het concert is van hoog niveau, zowel qua musicus als qua muziek. Nadruk op muziek/concertbeleving, minder op het educatieve. Elk concert wordt gevolgd door een ontmoeting /workshop gegeven door de musici. Kinderen worden tot beoefenen van klassieke muziek verleid. Bij voorkeur worden de kinderen begeleid door een ouder.

Kinderen gaan bij voorkeur in een andere Brusselse gemeente naar een concert. Bv de kinderen van Molenbeek helpen bij de organisatie van een concert in hun gemeente en nodigen kinderen van andere gemeentes uit om te komen. Katalyserend voor de sociale mobiliteit. Bv Ukkel - St Joost. Door deze ervaringen krijgen kinderen, en wellicht ook een deel van de ouders, een inzicht in hoe andere sociale groepen, nationaliteiten en andere culturen leven, met andere woorden is het ook een middel om andere groepen te accepteren en met hun samen te werken. Derhalve is Mobile Music Playground een uitermate geschikt instrument om sociale mobiliteit tot stand te brengen.

ET POURQUOI PAS MOBILITE? CULTURELLE?

Klassieke muziek werkt versterkend in een gemeenschap. Het reikt de Betere Westerse waarden aan, ‘et pourquoi pas’ spelenderwijs. Verleiden eerder dan verplichten. Een groot deel van de Brusselse kinderen verblijven te ver van cultuur. Mobile Music Playground komt naar hen en hun familie.

LES MUSICIENS (PLAYMATES)!

We weten dat Brussel een stad is van talenten, ook qua musici. Alle musici die concerteren wonen in Brussel. Op die manier geven ze terug aan hun gemeenschap. Het fundament van hun beroep is immers het Delen.

C’EST POUR QUAND?

Eerste proefconcerten in het najaar van 2016 (6). Tweede serie proefconcerten voorjaar 2017 (9). Full throttle seizoen 2017-2018. 

Met ons vijfde leerjaar nemen we tijdens het schooljaar 2016-17 deel aan dit project. 

 

Week van de mooie tanden

Elk schooljaar, sinds nu 3 jaar, organisren we samen met ons oudercomtié de week van de mooie tanden.

Dan willen we met de hele school aandacht hebben voor tandhygiene. Dit schooljaar start onze 'mooie tanden week' op maandag 15 mei 2017. 
 
Hieronder kan je alvast wat tips vinden: 
 
Naar de tandarts
 
• ga zeker 1 x per jaar naar de tandarts (2x is nog beter)
• de tandarts controleert op gaatjes (cariës), tandplak, tandsteen
• de tandarts kijkt bij kinderen scheefstand van tanden en kaken na
• de tandarts geeft raad, behandelt of verwijst je door
• zo voorkom je problemen zoals tandbederf en ontstekingen
 
Hoeveel kost het als ik met mijn kind naar de tandarts ga?
 
Twee belangrijke vragen om te stellen aan de tandarts:
– Bent u geconventioneerd? Dit betekent dat de tandarts een akkoord heeft gesloten met de ziekenfondsen om de officiële tarieven te vragen (zie tabel)
– Is een derdebetalersregeling mogelijk? (Voor mensen die de verhoogde tegemoetkoming ontvangen, passen sommige tandartsen dit systeem toe: meer uitleg verderop)
 
Bij de tandarts: officiële tarieven voor kinderen tot 18 jaar
 
Wat?
Prijs bij de tandarts:
Terugbetaald door mutualiteit:
Remgeld
(prijs – terugbetaald)
 
Raadpleging bij de tandarts
21, 60 euro
21, 60 euro
0 euro
 
Mondonderzoek
23, 21 euro
23, 21 euro
0 euro
Verzegelen van groeven en putjes
13, 92 euro
13, 92 euro
0 euro
 
Vulling melktanden op 1 tandzijde
44, 73 euro
44, 73 euro
0 euro
 
Vulling blijvende tanden op 1 tandzijde
44, 73 euro
44, 73 euro
0 euro
 
Trekken van melktand/ blijvende tand
36, 30 euro
36, 30 euro
0 euro
 
 
Voor meer informatie en een uitgebreide lijst, zie:
http://www.hziv.be/tarieven-tandartsen-N.htm of
http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_tandartsen_20150301.pdf (Nederlandstalige versie)
 
 
Wat betekent 'derdebetalersregeling'?
 
Normaal gezien betaalt u de 'prijs bij de tandarts' (zie eerste kolom tabel) en krijgt u nadien een terugbetaling door uw mutualiteit (zie tweede kolom). Bij een derdebetalersregeling moet u de 'prijs bij de tandarts' niet betalen: de tandarts en de mutualiteit regelen de betaling onderling.
Sommige tandartsen passen deze regeling toe voor mensen met recht op de verhoogde tegemoetkoming (zie verder).
 
Verhoogde tegemoetkoming:
Ouders met een laag inkomen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. In dat geval passen sommige tandartsen de derdebetalersregeling toe, ook voor de kinderen.
 
> Wie heeft recht op verhoogde tegemoetkoming?
 
Er zijn drie mogelijke voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen:
1. ofwel ontvang je een specifieke uitkering (bv leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW)
2. ofwel ben je bij je mutualiteit ingeschreven binnen een speciale categorie ('wees' of 'niet begeleide minderjarige')
3. ofwel op basis van een laag inkomen > inkomensonderzoek
 
In geval 1 en 2 hoef je zelf niets te doen: je mutualiteit kent je automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe.
In geval 3 kan je deze tegemoetkoming bij je mutualiteit aanvragen. Een consulent vult samen met jou de nodige documenten in.
 
> Hoe weet je dat je de verhoogde tegemoetkoming krijgt?
Je mutualiteit verwittigt je hiervan en je kan dit ook zien op de kleefbriefjes (navragen wat de regels binnen jouw mutualiteit zijn).

Boekenbende aan huis

De Boekenbende aan huis is een "voorlees-op-maat-project" van de Brusselse bibliotheken waarbij een voorlezer vijf weken na elkaar boeken en verhalen gaat brengen bij kinderen uit het 1ste leerjaar. Zoals de projectnaam het aangeeft, gaat de voorlezer van de Boekenbende aan huis bij de kinderen thuis voorlezen.

De Boekenbende aan Huis heeft een dubbele, gecombineerde doelstelling. Het project wil het voorlezen in het Nederlands aanzwengelen.
Door thuis te gaan voorlezen wil de Boekenbende Aan Huis in de eerste plaats kinderen in hun vertrouwde omgeving het plezier van het voorlezen laten voelen. Als de ouders er bij zitten en zien dat hun kind het leuk vindt om verhaaltjes te horen, wordt het effect van de Boekenbende nog groter. Want dan is de kans reëel dat de kinderen ook na de Boekenbende nog verhaaltjes te horen krijgen.


Het is om die reden dat een bezoek aan de plaatselijke bibliotheek een vast onderdeel van de Boekenbende is: om voor te lezen heb je boeken nodig, goede voorlees- en prentenboeken, en die vind je in de bib. In de bib heb je ook gespecialiseerd personeel dat ouders en kinderen kan helpen bij hun keuze.


Een belangrijk neveneffect dat de Boekenbende aan Huis nastreeft is de “knuffelwaarde” van het Nederlands vergroten.

 

Brede School Noord project

Brede School Noord is een samenwerkingsverband tussen meerdere scholen en allerhande buurtorganisaties uit verschillende sectoren (jeugd, cultuur, sport, onderwijs, gezondheid en welzijn,…).

Ons gemeenschappelijk vertrekpunt = school is meer dan school alleen. Daar gaan we vanuit en dat is waar we naar streven. Door het creëren van een zo breed mogelijk netwerk willen we onze kinderen, jongeren én hun ouders wegwijzen naar verschillende organisaties voor uiteenlopende activiteiten, al dan niet binnen of buiten de school(m)uren.

Op dit moment zijn we bezig met een rondvraag bij de kinderen van de school, hun ouders en de leerkrachten omtrent hetgeen er leeft onder hen en te peilen naar bepaalde noden en behoeftes.  Hetgeen hieruit naar boven komt, zullen we gebruiken om de inhoud van ons Brede School project verder vorm te geven. Op de website van onze Brede School kunnen jullie makkelijk op de hoogte houden van alles wat er in en rond de Brede School gebeurt, neem dus zeker een kijkje!

Els Dittrich is onze brede school coöridinator.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor haar?

Contact: bsnoord@gmail.com 

Samen naar school in de buurt

Elk schooljaar nemen we deel aan het project 'Samen naar scool in de buurt'.

Is uw kind geboren in 2015? Dan start u best nu al uw zoektocht naar een kwaliteitsvolle school in de buurt.

Veel jonge ouders zijn op zoek naar een school in Brussel. Ze aarzelen om hun kinderen in te schrijven in een buurtschool die ze niet kennen, ook al biedt deze school kwaliteitsvol onderwijs. Dankzij het project 'Samen naar School in de Buurt' kunnen ouders deze buurtscholen leren kennen en ontmoeten ze andere ouders met interesse voor dezelfde school.

Ouders worden aangemoedigd hun kind in te schrijven in een kwaliteitsvolle school bij hen in de buurt.

Onze basisschool neemt deel aan dit project. Op die manier willen we toekomstige ouders de kans geven om de school een bezoek te brengen tijdens een open-school-moment.

Geïntresseerde ouders kunnen zich inschrijven via de site op onze contact pagina door een bericht na te laten met vermelding van inschrijving voor het open-school-moment.

Muzische voorstelling 1e graad

Kennen jullie Oscar?
 

Ocar is verhuisd naar de stad, hij hoort 's nachts ongewone geluiden.

Hij piept eens door zijn raam.

Wat ziet hij daar? Een heel groot huis, precies wel allemaal verschillende huisjes op elkaar...

En in elk kamertje schijnen en flikkeren andere lichtjes.

Wie zou daar toch wonen? Wat gebeurt daar allemaal?

 

De kinderen van de eerste graad zochten het samen uit tijdens de eerste schoolmaand van dit schooljaar.

En om jullie te kunnen vertellen wie daar allemaal woont, gaan ze op tweedaagse en steken daar een knappe voorstelling in elkaar met drama, dans, muziek en video.

 

Ook benieuwd wie de buren van Oscar zijn? Op 10 oktober om 19u hielden we de voorstelling “Oscar”. Surf naar onze pagina op Vimeo om de films, gemaakt door de kinderen, te bekijken.