visie

Pedagogische visie Sint-Lukas Basisschool

ELK KIND HEEFT RECHT OP EEN ZORGELOZE, MEER ZELFS, EEN BOEIENDE EN ENORM TOFFE SCHOOLTIJD.

We willen een school zijn waar een kind zich thuis voelt en vertrouwen heeft in zijn leerkrachten; Kinderen leren het meest over zichzelf en anderen wanneer ze zelf op verkenning kunnen gaan.

We staan voor interactie, waar onderwijzer en leerling in dialoog kunnen gaan en er dus een open, veilige sfeer ontstaat waar het kind zichzelf durft zijn.

LEREN LUKT PAS ALS HET AANSLUIT BIJ WAT KINDEREN ECHT BEZIGHOUDT.

Kinderen leren onbewust meer wanneer er vertrokken wordt vanuit hun ervaringen en interesses.

Projectmatig, zintuiglijk en ervaringsgericht werken is daar het middel bij uitstek voor. Via schoolprojecten en klasoverschrijdende projecten zorgen we dat er een "leren van elkaar" ontstaat zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten.

De aanwezigheid van de kunsthumaniora en de academie op dezelfde site zorgt voor een verrijkende kruisbestuiving.

IEDEREEN KAN IETS, NIEMAND KAN ALLES.

We zorgen ervoor dat, ongeacht de sociale of culturele achtergrond, elk kind de nodige en verwachte bagage meekrijgt op het einde van zijn schoolloopbaan.

Er worden voor alle kinderen dezelfde verwachtingen gesteld rekening houdend met de verschillende mogelijkheden van elk kind en de context waarin het kind opgroeit.

Aan de hand van ontwikkelingsdoelen, leerplandoelen en eindtermen bewaken we de de horizontale en verticale leerlijnen van de schoolloopbaan van elk kind.

Vanuit elk kind zijn talenten en beperkingen wordt er zorg op maat aangeboden op de eerste plaats binnen de klaswerking en indien nodig ook buiten de schoolgrenzen.

Kinderen moeten zichzelf ook leren evalueren en verwachtingen aan zichzelf leren stellen die voor hen haalbaar en nodig zijn. De school biedt kapstokken aan en bouwt aan een referentiekader, niet alleen gericht op leerinhouden, maar ook naar zelfreflectie, reflectie, leren leren,...

IEDER KIND IS EEN KUNSTENAAR

Muzisch bezig zijn maakt van kinderen kritische kijkers naar zichzelf, naar de andere en de wereld rondom hen. Het maakt hen weerbaar.
Het leert hen relativeren, durven en bouwt zo bewust en onbewust aan hun zelfvertrouwen.

Muzische vorming is niet enkel een doel op zich maar we gebruiken het tevens als middel om andere vaardigheden te ontwikkelen.

Onze school gaat uit van het bestaan van meervoudige intelligentie. Er is dan ook ruimte om diverse intelligenties aan bod te laten komen en te waarderen.

SAMEN SCHOOL MAKEN

Wij nodigen ouders uit om samen "school te maken".

Ouderbetrokkenheid proberen we op verschillende niveaus te verkrijgen: inrichten oudercomité, ondersteunen in de klas, begeleiden van buitenschoolse projecten, inbreng bij projecten vanuit eigen ervaringen en passies, ouderbabbels, open klasdagen,...

EEN SCHOOL IN EEN MULTICULTURELE STAD.

Brussel is een multiculturele stad. Diversiteit is in onze school dan ook een vanzelfsprekendheid. We zijn een Nederlandstalige school binnen een meertalige stad. We besteden dan ook extra aandacht aan een goede taalverwerving van het Nederlands.

EEN KLEINE STAP IN EEN GROTE WERELD.

Kinderen een zo rijk mogelijke schoolloopbaan bieden die een basis is om te kunnen groeien tot kritische en creatieve persoonlijkheden om een bijdrage te leveren aan een evenwichtige maatschappij, daar gaan we voor.

Schoolreglement

Ons schoolreglement is een intern document dat ouders ontvangen bij de inschrijving van hun zoon of dochter. We geven alvast de inhoudstafel mee via onze site.

1 Algemene info

1.1 Welkom

1.2 Wie is wie

A Structuur VLP (Vlaams Lassiliaans Perspectief)

B Schoolstructuur

C Scholengemeenschap BruNo

D Schoolbestuur

E Team

1.3 CLB

1.4 OCB - VBB

1.5 Inschrijvingen

 

2 Schoolorganisatie en afspraken

2.1 Klassen

2.2 Schooluren en opvang

2.3 Afspraken over communicatie

2.4 Engagementsverklaring

2.5 Getuigschrift basisonderwijs

2.6 Onderwijs aan huis

2.7 Orde- en tuchtmaatregelen

2.8 Onkosten

A Kosteloosheid

B Maximum factuur

C Bijkomende onkosten

D Schooltoelagen

2.9 Welzijnsbeleid
 

Werk je op onze school en weet je of vermoed je dat bepaalde regelgeving niet correct wordt nageleefd? Dan kan je dit melden door contact op te nemen met ons intern meldpunt voor klokkenluiders via:

• klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen
• Guimardstraat 1, 1040 Brussel
• 02 507 07 12

Het interne meldpunt gaat aan de slag met je melding en behandelt die altijd vertrouwelijk. Wanneer je te goeder trouw een melding doet, ben je bovendienbeschermd tegen represailles vanuit de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan negatieve beoordelingen, schorsing of ontslag, maar ook het opleggen van een tuchtmaatregel. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Let op: het interne meldpunt voor klokkenluiders is in de eerste plaats bedoeld voor personeelsleden maar daarnaast kunnen ook sollicitanten, ex-werknemers, stagiairs en leveranciers/aannemers ervan gebruik maken. Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling! Voor hen geldt de gewone klachtenregeling.

Communicatie ouders

Soms komt onze communicatie in jouw spam folder terecht. Dit kijk je best na als je al lang niets meer van ons hoorde. 

6/06/24 alternatief N2D

15/03/24 kwestie vasten 

15/03/24 Incident 2 leerlingen 

13/03/24 Facultatieve verlofdag en pedagogische studiedag

Link naar map met vorige communicatie. 
--------------

LINK NAAR SCHOOLREGLEMENT

LINK NAAR JAARKALENDER 23-24

Ga naar onze Vimeo account